αγελάδες στο τέλος της παραγωγικής ζωής

Το Care4Dairy έχει αναπτύξει Οδηγούς Βέλτιστων Πρακτικών που καλύπτουν τα τέσσερα παραγωγικά στάδια των ζώων: μόσχοι, μοσχίδες, αγελάδες και ζώα στο τέλος της παραγωγικής τους ζωής. Κάθε Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών αποτελείται από διάφορα ενημερωτικά δελτία που συνοψίζουν τα πιο σύγχρονα επιστημονικά και τεχνικά στοιχεία για την προώθηση της ευζωίας των ζώων. Υιοθετούν μια φιλική προς το χρήστη προσέγγιση, βασισμένη σε προτάσεις και έχουν αναπτυχθεί σε συνεργασία με όλους τους φορείς της παραγωγής γάλακτος.

Figure 2

Λεζάντα:

Κάθε ενημερωτικό δελτίο περιγράφει Ορθές και Βέλτιστες πρακτικές και είναι δομημένο σύμφωνα με τέσσερις βασικούς πυλώνες της ευζωίας των ζώων: διατροφή, σταβλισμός, υγεία και συμπεριφορά. Ορισμένα θέματα μπορεί να αφορούν περισσότερα από ένα παραγωγικά στάδια και αυτό αναφέρεται στην αρχή κάθε ενημερωτικού δελτίου.

Τα παραγωγικά στάδια διακρίνονται ως εξής:

  • ως μόσχοι ορίζονται τα βοοειδή από τη γέννηση έως την ηλικία των 6 μηνών
  • οι μοσχίδες είναι συνήθως 7-24 μηνών
  • οι ενήλικες αγελάδες είναι 2 ετών και άνω
  • τέλος της παραγωγικής ζωής- τα ζώα οποιασδήποτε ηλικίας μεταξύ 2 ετών έως τη λήξη της παραγωγικής τους ζωής, είτε λόγω φυσικού θανάτου, είτε λόγω ασθένειας ή τραυματισμού.

Οι πληροφορίες σχετικά με τη φροντίδα των ταύρων αναφέρονται στο σχετικό κείμενο, παρόλο που δεν ανήκουν στο άμεσο πεδίο εφαρμογής του Care4Dairy.

Εκτός από τους οδηγούς, πολλά κράτη μέλη της ΕΕ μοιράστηκαν παραδείγματα “ιστοριών επιτυχίας”, όπου βέλτιστες πρακτικές εφαρμόστηκαν στην κατάρτιση, στην αξιολόγηση της εκτροφής και στα εργαλεία επικοινωνίας. Παρέχονται περαιτέρω πόροι για την υποστήριξη των Οδηγών Βέλτιστων Πρακτικών.

Ενημερωτικά δελτία

Ο Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών για τις αγελάδες στο τέλος της παραγωγικής τους ζωής αποτελείται από ένα ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τη διαχείριση στο τέλος της παραγωγικής ζωής και την καταλληλόλητα για μεταφορά.

Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών
Τέλος παραγωγικής ζωής

Οι εκτροφές που εφαρμόζουν βέλτιστες πρακτικές δίνουν προτεραιότητα στην υγεία και την ευζωία των ζώων στο τέλος της παραγωγικής τους ζωής, διατηρώντας τα ζώα ασφαλή, άνετα και με τη χορήγηση αναλγητικών για την ανακούφιση του πόνου. Η ευθανασία θα πρέπει να εφαρμόζεται γρήγορα και με ανθρωπιστικό τρόπο από κτηνίατρο ή εξουσιοδοτημένο και εξειδικευμένο άτομο, όταν ένα ζώο δεν μπορεί να θεραπευτεί ή να οδηγηθεί σε σφαγή.   

Ιστορίες επιτυχίας

Υπάρχουν διάφορες πρωτοβουλίες που εφαρμόζονται πλέον στην ΕΕ και εκτός αυτής, για την προώθηση της υιοθέτησης πρακτικών φιλικών προς την ευζωία στις γαλακτοπαραγωγικές εκμεταλλεύσεις. Σε αυτή την ενότητα επισημαίνουμε παραδείγματα όπου ομάδες συνεργάστηκαν με επιτυχία για να μοιραστούν πόρους σε θέματα καλής μεταχείρισης των ζώων με τους κτηνοτρόφους. Οι κτηνοτρόφοι έχουν συμμετάσχει στο σχεδιασμό πολλών από αυτά τα εργαλεία. Αυτοί οι πόροι συνδυάζουν μια σειρά από ενέργειες, όλες σχεδιασμένες για να ενθαρρύνουν την υιοθέτηση πρακτικών φιλικών προς την ευζωία των ζώων σε επίπεδο εκτροφής:

  • Ανταλλαγή πληροφοριών και πρακτικών μεταξύ συναδέλφων, συμπεριλαμβανομένων σύντομων βίντεο από κτηνοτρόφο σε κτηνοτρόφο
  • Πρωτοβουλίες για τη υποστήριξη της μετάβασης στις βέλτιστες πρακτικές
  • Infographics που συνοψίζουν Ορθές και Βέλτιστες Πρακτικές, σε συνοπτική και ευανάγνωστη μορφή
Infographic
Ορθές Πρακτικές για αγελάδες γαλακτοπαραγωγής

Στην Ιρλανδία, σε συνεργασία με βασικούς εμπλεκόμενους φορείς, αναπτύχθηκε ένα infographic για την ευζωία των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής.

Διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://www.teagasc.ie/media/website/rural-economy/M11042-SWAB-Cow.pdf

Good Practice for Dairy Cow Welfare

Good Practice for Dairy Cow Welfare

Πόροι

Για να υποστηρίξει περαιτέρω την εφαρμογή των Οδηγών Βέλτιστων Πρακτικών, η ομάδα του Care4Dairy έχει δημιουργήσει podcasts και infographics για κάθε ένα από τα τέσσερα παραγωγικά στάδια.

Infographic
Λήψη απόφασης για ευθανασία

Οι εκτροφές που εφαρμόζουν βέλτιστες πρακτικές δίνουν προτεραιότητα στην υγεία και την ευζωία των ζώων στο τέλος της παραγωγικής τους ζωής, διατηρώντας τα ζώα ασφαλή, άνετα και με τη χορήγηση αναλγητικών για την ανακούφιση του πόνου. Η ευθανασία εφαρμόζεται με ανθρωπιστικό τρόπο όταν μια αγελάδα υποφέρει σοβαρά και δεν μπορεί να θεραπευτεί.

Gabi Marquette Heifer in straw bedded pen

©UCD / MARQUETTE Gabi