Σχετικά με την Care4Dairy

Το CARE4DAIRY έχει αναπτύξει οδηγούς βέλτιστων πρακτικών για την υποστήριξη της ευζωίας των μοσχαριών, δαμάλεων και αγελάδων γαλακτοπαραγωγής και των ζώων στο τέλος της σταδιοδρομίας τους. Οι κατευθυντήριες γραμμές αποτελούνται από μια σειρά ενημερωτικών δελτίων για βασικά θέματα. Το έργο έχει ως επίκεντρο τον αγρότη και επωφελείται από τη συμμετοχή ενός φάσματος ενδιαφερομένων από γεωργικές και κτηνιατρικές οργανώσεις, καθώς και από τον ακαδημαϊκό χώρο.

Το CARE4DAIRY είναι μια μη κερδοσκοπική κοινοπραξία που αποτελείται από πέντε εταίρους από το Κέντρο Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ευημερία των Ζώων (EURCAW) – Μηρυκαστικά και Ιπποειδή: (συντονιστής) και Birgitta Staaf Larsson, Σουηδικό Πανεπιστήμιο Γεωργικών Επιστημών (SLU), Dr. Isabelle Veissier (INRAE, Γαλλία), Dr. Ευαγγελία Σωσσίδου (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών, Ελλάδα), Dr. Silvia D’Albenzio (IZSAM, Ιταλία) και οι καθηγήτριες Alison Hanlon και Siobhan Mullan (UCD, Ιρλανδία). Στην κοινοπραξία συμμετέχουν επίσης οι ειδικοί της IDELE και της Phylum (Γαλλία) στην εφαρμοσμένη έρευνα και τις γεφυρωτικές επιστήμες.

Το Care4Dairy διαρθρώθηκε σε πέντε εργασίες:

  • Εργασία 1: Καθορισμός της μεθοδολογίας και του σχεδίου εργασίας
  • Εργασία 2: Συλλογή επιστημονικών και τεχνικών πληροφοριών σχετικά με την καλή διαβίωση των γαλακτοπαραγωγών βοοειδών
  • Εργασία 3: Σύνταξη και αξιολόγηση οδηγών βέλτιστης πρακτικής
  • Εργασία 4: Διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και οριστικοποίηση των βέλτιστων πρακτικών
  • Εργασία 5: Ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικής διάδοσης

Προκειμένου να αναπτυχθούν οδηγοί βέλτιστων πρακτικών που αφορούν την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, πραγματοποιήθηκαν εθνικές διαβουλεύσεις με βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ. Η ανατροφοδότηση από τη διαδικασία διαβούλευσης χρησιμοποιήθηκε για την τελειοποίηση των ενημερωτικών δελτίων, όσον αφορά τη χρηστικότητά τους και τη διασφάλιση ότι είναι έτοιμα για πρακτική εφαρμογή στην εκμετάλλευση.

Οι τέσσερις οδηγοί βέλτιστης πρακτικής θα είναι διαθέσιμοι στον πολύγλωσσο ιστότοπό μας και στην εφαρμογή Care4Dairy για smartphone και θα αποτελέσουν τη βάση για μια σειρά εκπαιδευτικών εκδηλώσεων σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Care4Dairy, παρακαλούμε επικοινωνήστε με
info@care4dairy.eu