Σχετικά με την Care4Dairy

Το Care4Dairy έχει ως κύριο στόχο την εκπόνηση Οδηγών Βέλτιστων Πρακτικών για την ευζωία των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων σε όλα τα παραγωγικά τους στάδια (μόσχοι, μοσχίδες, τέλος της παραγωγικής τους ζωής). Οι Οδηγοί αυτοί αποτελούνται από μια σειρά Ενημερωτικών Δελτίων με θεματολογία που καλύπτει τα κύρια ζητήματα ευζωίας. Στο επίκεντρο του έργου βρίσκονται οι αγελαδοτρόφοι και παράλληλα όλοι οι δυνητικοί χρήστες των αποτελεσμάτων του, όπως κτηνίατροι, ακαδημαϊκοί και άλλοι.

Η κοινοπραξία του Care4Dairy αποτελείται από πέντε εταίρους από τη Διαχειριστική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αναφοράς για την Ευζωία των Μηρυκαστικών και Ιπποειδών (EURCAW) – Ruminants & Equines: Καθηγητής Harry Blokhuis (συντονιστής) και Dr Birgitta Staaf Larsson (SLU, Σουηδία), Dr Isabelle Veissier (INRAE, Γαλλία), Dr Ευαγγελία Σωσσίδου (ΕΛΓΟ, Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών), Dr Silvia D’Albenzio (IZSAM, Ιταλία) και οι Kαθηγητές Alison Hanlon και Siobhan Mullan (UCD, Ιρλανδία). Στην κοινοπραξία του Care4Dairy συμμετέχουν επίσης δύο οργανισμοί που εξειδικεύονται σε εφαρμογές της έρευνας που εκπονείται στο συγκεκριμένο πεδίο (Idele, Phylum).

Η δομή του Care4Dairy αποτελείται από πέντε ενότητες εργασίας:

  • Ενότητα Εργασίας 1: Καθορισμός της μεθοδολογίας και του προγράμματος εργασίας
  • Ενότητα Εργασίας 2: Συλλογή επιστημονικών και τεχνικών πληροφοριών για την ευζωία των βοοειδών γαλακτοπαραγωγής
  • Ενότητα Εργασίας 3: Σύνταξη και αξιολόγηση Οδηγών Βέλτιστων Πρακτικών
  • Ενότητα Εργασίας 4: Συζήτηση-διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς και οριστικοποίηση Βέλτιστων Πρακτικών
  • Εργασία 5: Ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών διάδοσης των Οδηγών Βέλτιστων Πρακτικών

Για την εκπόνηση των Οδηγών Βέλτιστων Πρακτικών σχετικών με τις γαλακτοπαραγωγικές εκμεταλλεύσεις σε όλα τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ, πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις σε εθνικό επίπεδο με τους βασικούς εμπλεκόμενους φορείς και δυνητικούς χρήστες των Οδηγών, όπως κτηνίατροι, ακαδημαϊκοί, κ.ά. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτές τις συζητήσεις χρησιμοποιήθηκαν για να οριστικοποιηθούν οι Οδηγοί ως προς τη χρηστικότητά τους και τις δυνατότητες εφαρμογής τους σε επίπεδο εκτροφής.

Οι τέσσερις Οδηγοί Βέλτιστων Πρακτικών θα είναι διαθέσιμοι σε πολλές γλώσσες στον ιστότοπο μας και στην εφαρμογή του Care4Dairy και θα αποτελέσουν τη βάση μιας σειράς σεμιναρίων κατάρτισης στις χώρες-εταίρους του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο Care4Dairy, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση info@care4dairy.eu.