Οδηγοί Βέλτιστων Πρακτικών

Η ΕΕ έχει μερικά από τα υψηλότερα ρυθμιστικά πρότυπα ευζωίας των ζώων παγκοσμίως, τα οποία περιλαμβάνουν γενικές απαιτήσεις για την εκτροφή, τη μεταφορά και τη σφαγή των παραγωγικών ζώων και ειδικές απαιτήσεις για ορισμένα είδη, σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, και χρησιμοποιεί διάφορους πολιτικούς μοχλούς για την επίτευξη τους.

Σχήμα 1. Δράσεις στην ΕΕ με αντίκτυπο στην ευζωία των ζώων.

Η κατοχύρωση και νομοθέτηση ορθών πρακτικών είναι ένας τέτοιος μοχλός και υπάρχουν σημαντικοί κανονισμοί που καλύπτουν την καλή διαβίωση των εκτρεφόμενων ζώων, και συγκεκριμένα των μόσχων, ωστόσο δεν υπάρχουν προδιαγραφές που να καλύπτουν τις μοναδικές απαιτήσεις των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής. Από το 2008, όταν καθορίστηκαν στη νομοθεσία τα ελάχιστα πρότυπα ευζωίας για τους μόσχους, έχουν σημειωθεί σημαντικές επιστημονικές εξελίξεις στην κατανόηση των αναγκών των μόσχων, της διαχείρισης και των παραγόντων κινδύνου για την ευζωία. Ένας δεύτερος μοχλός πολιτικής που θα επιτρέψει την πιο ευέλικτη διάδοση των νέων αντιλήψεων και την εφαρμογή των αλλαγών στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, είναι οι κατευθυντήριες γραμμές για τις Βέλτιστες Πρακτικές, οι οποίες επιτρέπουν την υπέρβαση των ελάχιστων ορίων της νομοθεσίας και επικαιροποιούνται τακτικά.

Οι κατευθυντήριες γραμμές Βέλτιστων Πρακτικών που βασίζονται τόσο στην επιστημονική βιβλιογραφία όσο και στις καινοτόμες πρακτικές των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και της αλυσίδας εφοδιασμού, μπορούν να αποφέρουν πραγματικά οφέλη και να προσφέρουν ένα μέσο προετοιμασίας της βιομηχανίας για τους νέους κανονισμούς.

Η κοινοπραξία Care4Dairy συνεργάστηκε για την παραγωγή Οδηγών Βέλτιστων Πρακτικών που καλύπτουν τα τέσσερα παραγωγικά στάδια των ζώων που ενδιαφέρουν τη γαλακτοβιομηχανία: μόσχοι, μοσχίδες, αγελάδες και ζώα στο τέλος της παραγωγικής τους ζωής. Αυτοί οι οδηγοί για κάθε παραγωγικό στάδιο αποτελούνται από διάφορα ενημερωτικά δελτία. 

Για τους σκοπούς του παρόντος χρησιμοποιούνται οι παρακάτω ορισμοί: ως μόσχοι ορίζονται τα βοοειδή από τη γέννηση έως την ηλικία των 12 μηνών- οι μοσχίδες είναι συνήθως 13-24 μηνών- οι ενήλικες αγελάδες είναι 2 ετών και άνω και: το τέλος της παραγωγικής ζωής- τα ζώα οποιασδήποτε ηλικίας μεταξύ 2 ετών έως τη λήξη της παραγωγικής τους ζωής,  είτε λόγω φυσικού θανάτου, είτε λόγω ασθένειας ή τραυματισμού.