Krowy

Care4Dairy opracowało przewodniki najlepszych praktyk dotyczące czterech kluczowych etapów życia w produkcji mleka: cieląt mlecznych, jałówek, krów w okresie laktacji i krów po zakończeniu produkcji mlecznej. Każdy przewodnik po najlepszych praktykach jest kompilacją arkuszy informacyjnych, które podsumowują najnowsze dowody naukowe i techniczne wspierające dobrostan zwierząt. Przyjmują one przyjazne dla użytkownika podejście oparte na rozwiązaniach i zostały opracowane we współpracy z sektorem mleczarskim.

©INRAE POMIES D

Podpis:

Każdy arkusz informacyjny opisuje dobre i najlepsze praktyki i jest zorganizowany zgodnie z czterema kluczowymi filarami dobrostanu zwierząt: żywienie, utrzymanie, zdrowie i zachowanie. Niektóre tematy mogą dotyczyć więcej niż jednego etapu życia i jest to wskazane na początku każdego arkusza informacyjnego.

Etapy życia są scharakteryzowane w następujący sposób:

  • cielęta definiuje się jako bydło w wieku od urodzenia do 6 miesięcy
  • Jałówki są zwykle w wieku 7-24 miesięcy
  • dorosłe krowy mają ponad 2 lata
  • krowy po zakończeniu produkcji mleka – zwierzęta mogą być w dowolnym wieku od 2 lat do końca ich produktywnego życia z powodu naturalnego uboju, choroby lub urazu

Informacje na temat opieki nad bykami zostały wskazane w odpowiednim dokumencie, chociaż ta grupa zwierząt nie była objęta bezpośrednim zakresem Care4Dairy.

Oprócz przewodników, kilka państw członkowskich UE podzieliło się przykładami „historii sukcesu”, w których najlepsze praktyki zostały wykorzystane w szkoleniach, ocenach gospodarstw i narzędziach komunikacyjnych. Zapewniono dalsze zasoby wspierające przewodniki po najlepszych praktykach.

Arkusze informacyjne

Przewodnik po najlepszych praktykach dla krów mlecznych składa się z dziesięciu arkuszy informacyjnych.

Przewodnik po najlepszych praktykach
Dobrostan krów

Gospodarstwa stosujące najlepsze praktyki optymalizują wydajność swoich krów, zapewniając im żywienie dostosowane do ich potrzeb, w czystym, bezpiecznym i wzbogaconym środowisku, które wspiera optymalne zdrowie, dobrostan i interakcje między człowiekiem, a zwierzęciem.  

Gospodarstwa stosujące najlepsze praktyki optymalizują jakość i wydajność swoich krów, zapewniając czyste, bezpieczne i wzbogacone środowisko, które wspiera optymalne zdrowie, dobrostan i interakcje między ludźmi, a zwierzętami.

Gospodarstwa stosujące najlepsze praktyki optymalizują zdrowie i dobrostan swoich krów poprzez konsultacje weterynaryjne, planowanie i dokumentowanie swoich profilaktycznych protokołów zarządzania zdrowiem i opieką medyczną.  

Gospodarstwa stosujące najlepsze praktyki mają zdrowe krowy, które przejawiają szereg pozytywnych naturalnych zachowań, zapewniając wzbogacone środowisko wewnętrzne i zewnętrzne z pozytywnymi, skoncentrowanymi na zwierzętach interakcjami.

©INRAE / VEISSIER Isabelle

©INRAE / VEISSIER Isabelle

Arkusze informacyjne
Żywienie krów
Arkusze informacyjne
Choroby zakaźne krów
Arkusze informacyjne
Środowisko krów
Arkusze informacyjne
Zarządzanie okresem zasuszania
Arkusze informacyjne
Zachowanie krów i interakcje człowiek- zwierzę
Arkusze informacyjne
Zdrowie wymion krów
Arkusze informacyjne
Lokomocja krów
Arkusze informacyjne
Choroby metaboliczn e I żywieniowe krów
Arkusze informacyjne
Rozród krów
Arkusze informacyjne
Opieka przy wycieleniu

Historie sukcesu

Istnieje wiele inicjatyw wdrażanych obecnie w UE i poza nią, aby zachęcić do przyjęcia praktyk przyjaznych dla dobrostanu zwierząt w gospodarstwach mlecznych. W tej sekcji podkreślamy przykłady, w których grupy z powodzeniem współpracowały w celu dzielenia się z rolnikami zasobami na tematy związane z dobrostanem zwierząt. Rolnicy byli zaangażowani w projektowanie wielu z tych narzędzi.

Zasoby te łączą w sobie szereg elementów, z których wszystkie mają na celu zachęcenie do stosowania praktyk przyjaznych dla dobrostanu zwierząt w gospodarstwie:

  • Wymiana informacji i praktyk między rolnikami, w tym krótkie filmy wideo od rolnika do rolnika.
  • Inicjatywy wspierające przejście do najlepszych praktyk
  • Infografiki, które podsumowują dobre i najlepsze praktyki w zwięzłym i łatwym do odczytania formacie.
Infografika
Dobra praktyka dla krów mlecznych

Infografika dotycząca dobrostanu krów mlecznych została opracowana w Irlandii we współpracy z kluczowymi interesariuszami.

Można ją pobrać ze strony: https://www.teagasc.ie/media/website/rural-economy/M11042-SWAB-Cow.pdf

Zasoby

Aby dalej wspierać wdrażanie najlepszych praktyk Care4Dairy, opracowano szereg dodatkowych materiałów lub zidentyfikowano istniejące odpowiednie zasoby.

Infografika
Wskazówki i porady dotyczące zarządzania wycieleniami

Gospodarstwa stosujące najlepsze praktyki osiągają zdrowe, naturalne wycielenia poprzez dobór reproduktorów pod kątem łatwości wycieleń, staranne zarządzanie ciężarnymi zwierzętami, monitorowanie wycieleń w celu umożliwienia terminowej i skutecznej interwencji w razie potrzeby oraz zezwalanie na interakcje między matkami, a cielętami